hora ruit; hora est

Algemene voorwaarden Artikel 1 | Definities

In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Rozendal: J.M. Rozendal Incasso & Advies B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Nijverdal

De opdrachtgever: De opdrachtgever van Rozendal, zijnde iedere (rechts)persoon die met Rozendal een overeenkomst heeft gesloten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n), rechtsopvolger(s) en erfgena(a)m(en).

Afnemer: De (rechts)persoon ten behoeve van wie de opdrachtgever heeft bedongen dat die (rechts)persoon van de producten en/of diensten van Rozendal gebruik mag maken. De hiermee door de afnemer verbruikte eenheden komen ten laste van de opdrachtgever. Alle overige contractueel verschuldigde kosten worden aan de afnemer in rekening gebracht. Schriftelijk kunnen ter zake afwijkende afspraken worden gemaakt.

Overeenkomst: De overeenkomst tot het leveren van specifieke producten en / of diensten door Rozendal aan de opdrachtgever.

Prijzen: De prijzen worden, tenzij anders aangegeven, uitgedrukt in eenheden.

Artikel 2 | Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rozendal en de opdrachtgever waarop Rozendal deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Rozendal, wanneer door Rozendal bij de uitvoering ervan derden worden ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen op deze algemene- en/of aanvullende voorwaarden zijn slechts van toepassing, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen voor akkoord zijn ondertekend.

2.4 Inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen voor akkoord zijn ondertekend.

2.5 Indien één of meerdere van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Rozendal en de opdrachtgever zullen alsdan nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 | Aanbiedingen en offertes

3.1 De door Rozendal gemaakte offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Rozendal is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.2 Een opdracht van de opdrachtgever aan Rozendal, waaraan geen aanbieding of offerte van Rozendal is voorafgegaan, bindt Rozendal niet eerder dan na haar schriftelijke bevestiging.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder porto- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van de offerte, is Rozendal daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Rozendal schriftelijk anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Rozendal niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aan aanbiedingen of offertes als bedoeld in artikel 3.1 kunnen zonder dat binnen de geldigheidsduur van 30 dagen aanvaarding door de opdrachtgever heeft plaatsgevonden door de opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

3.7 Rozendal is te allen tijde gerechtigd een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Rozendal zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een redelijk en bekwaam handelende opdrachtnemer kunnen worden gesteld uitvoeren. Voorts zal Rozendal met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst in alle opzichten de grootst mogelijke discretie betrachten.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Rozendal het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend.

4.3 Indien Rozendal van een afnemer een opdracht ontvangt tot het leveren van producten of diensten, wordt de opdracht overeenkomstig de voor de opdrachtgever geldende algemene- en aanvullende voorwaarden en (eenheden-)prijzen uitgevoerd. Indien Rozendal een opdracht ontvangt van een afnemer, is de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit die opdracht. De opdrachtgever is gehouden aan alle uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen jegens Rozendal te voldoen, als ware de opdracht door de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever is voorts gehouden Rozendal duidelijke instructies te verschaffen ter zake het verstrekken van opdrachten aan Rozendal door afnemers. Alvorens door Rozendal uitvoering zal worden gegeven aan de opdracht van de afnemer, dient de opdrachtgever in ieder geval kenbaar te maken op welke wijze deze zich jegens Rozendal dient te identificeren.

4.4 Rozendal is gerechtigd van de opdrachtgever of afnemer vooruitbetaling te verlangen van de te maken kosten verbonden aan een aan Rozendal verstrekte opdracht of een bij haar kosten van dagvaarding en afgenomen of af te nemen dienst. Ook ter zake kosten verbonden aan een gerechtelijke procedure, griffierechten kan door Rozendal vooruitbetaling worden verlangd. Rozendal zal eerst gehouden zijn (verder) te presteren, nadat deze vooruitbetaling door haar is ontvangen. Rozendal is tevens gerechtigd door haar of door haar ingeschakelde derden voorgeschoten kosten tussentijds aan de opdrachtgever of afnemer te factureren. Rozendal zal eerst gehouden zijn (verder) te presteren, nadat ter zake betaling door Rozendal is ontvangen.

4.5 Rozendal kan met de opdrachtgever of afnemer overeenkomen dat facturering zal geschieden op basis van nacalculatie.

4.6 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rozendal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, op eerste verzoek van Rozendal aan haar te verstrekken. Geeft de opdrachtgever geen gehoor aan het verzoek van Rozendal, komt Rozendal het recht toe de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten respectievelijk de opdracht te beëindigen. De als gevolg van deze opschorting respectievelijk beëindiging van de opdracht door Rozendal te maken kosten en/of te derven winst dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.

4.7 Rozendal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Rozendal is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Rozendal zondermeer kenbaar was.

4.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Rozendal de uitvoering van onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.9 Indien door Rozendal, of door haar ingeschakelde derden, in het kader van de uitvoering van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever, of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.10 De opdrachtgever vrijwaart Rozendal voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

4.11 Indien Rozendal een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze steeds indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn en overschrijding van die termijn geeft de opdrachtgever nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Rozendal schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5 | Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Rozendal zal de opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Rozendal de opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.

Artikel 6 | Betaling, contractuele rente en incassokosten

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum op een door Rozendal aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

6.2 Wanneer Rozendal ten behoeve van de opdrachtgever geïncasseerde gelden onder zich heeft, is zij gerechtigd en de opdrachtgever verstrekt Rozendal daartoe ook de bevoegdheid haar eventuele facturen ten laste van de opdrachtgever, uit welke oorzaak ook, met die gelden te verrekenen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden geïncasseerde gelden niet later afgedragen dan op de laatste werkdag van de maand volgend op de maand waarin in het betreffende incassodossier een (eind)afrekening ten behoeve van de opdrachtgever is opgemaakt.

6.3 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 21 dagen, is hij van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de verzuimdatum, tot het moment van volledige betaling.

6.4 Indien de opdrachtgever of afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. Deze kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom. Indien en voor zover sprake is van een situatie, waarin vorenbedoeld percentage voor het berekenen van de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte zich niet laat hanteren, zullen de kosten voor voldoening buiten rechte worden berekend overeenkomstig de bestaande wet- en regelgeving, in het bijzonder het bepaalde in artikel 6:96 BW, en rechtspraak.

6.5 Indien Rozendal hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Rozendal is voorts gerechtigd tot opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien geen betaling in termijnen is overeengekomen, geldt eveneens dat bij het onbetaald laten van enige factuur van Rozendal zowel het volledig saldo van de betreffende factuur, alsmede reeds gefactureerde en nog te factureren eenheden, alsmede al het overige hetgeen eiseres van de opdrachtgever te vorderen mocht hebben ineens opeisbaar zijn.

6.6 Het is de opdrachtgever niet toegestaan betalingen op te schorten, dan wel zich te beroepen op korting of verrekening, c.q. compensatie.

6.7 In geval van liquidatie, faillissement, toelating van de opdrachtgever tot de schuldsaneringsregeling krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag ten laste van of surséance van betaling van de opdrachtgever, dan wel wanneer de opdrachtgever enige uit hoofde van de Wet, van de overeenkomst of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt, zijn alle vorderingen van Rozendal op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.8 Rozendal heeft het recht door de opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te laten strekken van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Voorts kan Rozendal, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Rozendal kan eveneens volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente, alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 7 | Onderzoek en reclames

7.1 Klachten over geleverde diensten of producten, de door Rozendal gevoerde administratie waaronder de facturen, behoeven door Rozendal slechts in behandeling te worden genomen, indien deze klachten schriftelijk zijn ingediend binnen 30 dagen na de factuurdatum, respectievelijk het verstrijken van de maand waarin de omstreden diensten of producten zijn geleverd. De schriftelijke klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Rozendal in staat wordt gesteld adequaat te reageren.

7.2 Na het verstrijken van voormelde termijn worden reclames door Rozendal niet meer in behandeling genomen en wordt de opdrachtgever geacht de geleverde diensten en/of producten, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 8 | Opschorting en ontbinding

8.1 Rozendal is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden, indien:
- de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst aan Rozendal ter kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
- ingeval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
- de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

8.2 Voorts is Rozendal bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat van haar onmogelijk, of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, niet langer nakoming van de overeenkomst kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins zodanige omstandigheden voordoen, dat van haar in redelijkheid geen ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst mag worden verwacht.

8.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen van Rozendal op de opdrachtgever direct opeisbaar. Indien Rozendal de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Ingeval Rozendal feiten en omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever zijn gebleken, welke de goede naam van Rozendal in diskrediet (kunnen) brengen en waardoor een voortzetting van de overeenkomst niet langer van Rozendal verlangd kan worden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Rozendal.

8.4 Rozendal behoudt ingeval van opschorting en ontbinding steeds het recht schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.

Artikel 9 | Aansprakelijkheid

9.1 Rozendal is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het door Rozendal of haar medewerkers niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en de redelijke bekwaamheid, waarop door de opdrachtgever bij het uitbrengen van adviezen en/of het uitvoeren van de opdracht door Rozendal mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Rozendal voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft bedongen c.q. ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan zes maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste zes maanden.

9.2 Eventuele aanspraken tot vergoeding van schade geleden als gevolg van toerekenbaar tekortschieten van Rozendal van de opdrachtgever, in de hierboven bedoelde zin, dienen binnen bekwame tijd na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn recht op vergoeding van schade heeft verwerkt.

9.3 Onder (directe) schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
- de eventuele, redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming in de uitvoering van de opdracht door Rozendal te herstellen, tenzij deze niet aan Rozendal toegerekend kan worden;
- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade, als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.4 Rozendal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade aan de goede naam en eer van personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden.

Artikel 10 | Vrijwaringen

10.1 De opdrachtgever vrijwaart Rozendal voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte en bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte materialen of gegevens.

10.2 Indien de opdrachtgever aan Rozendal informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert hij dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 11 | Risico-overgang

11.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop die zaken juridisch en/of feitelijk aan de opdrachtgever worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door hem aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 12 | Overmacht

12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige contractuele verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

12.2 Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, wordt in deze algemene voorwaarden onder overmacht verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Rozendal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar contractuele verplichtingen na te komen, werkstakingen in de onderneming van Rozendal worden daaronder begrepen.

12.3 Rozendal heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst had moeten nakomen.

12.4 Partijen kunnen de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder van partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.5 Voor zoveel Rozendal ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is zij gerechtigd het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als had deze betrekking op een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 | Geheimhouding

13.1 In aanvulling op artikel 4.1 geldt dat partijen verplicht zijn tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij, in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron, hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

13.2 Indien Rozendal op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan, door de Wet of de bevoegde rechter, aangewezen derden te verstrekken en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Rozendal jegens de opdrachtgever niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling wegens schending van de verplichting tot geheimhouding en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

13.3 De wederzijdse verplichting tot geheimhouding duurt ook na beëindiging van de overeenkomst voort.

Artikel 14 | Intellectuele eigendom- en auteursrechten

14.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Rozendal zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

14.2 Alle door Rozendal verstrekte bescheiden, gegevens, materialen en dergelijke in welke uitingsvorm of verschijningsvorm dan ook zijn uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen door hem niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rozendal worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte bescheiden, gegevens, materialen en dergelijke anders voortvloeit.

14.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Rozendal het recht de, door en bij de uitvoering van haar werkzaamheden, verkregen informatie in haar databases op te nemen en verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke gegevens ter kennis van derden worden gebracht.

14.4 De opdrachtgever garandeert te allen tijde dat het gebruik van door hem verstrekte gegevens, of anderszins, Rozendal niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Voorts vrijwaart hij Rozendal volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken, welke derden geldend zouden kunnen maken uit hoofde van schending van deze garantie.

14.5 Rozendal vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken wegens beweerdelijk door haar gepleegde inbreuk op eigendomsrechten van derden, mits dergelijke aanspraken van derden haar direct schriftelijk gemeld worden en de opdrachtgever alle noodzakelijke medewerking verleent in het kader van door Rozendal te ondernemen (tegen)actie(s).

Artikel 15 | Geschillen

15.1 Van geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, is bij uitsluiting de rechter in de vestigingsplaats van Rozendal bevoegd kennis te nemen. Niettemin heeft Rozendal het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16 | Toepasselijk recht

16.1 Op elke overeenkomst tussen Rozendal en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Grotestraat 244
7443 BV Nijverdal

Postbus 54
7440 AB Nijverdal

T 0548 622 461
F 0548 622 462
E info@rozendalincasso.nl